تصفیه آب اسمزمعکوس

در این سیستم با توجه به غشا و میکرو ارگانیسم ضمن حذف انواع آلودگی نسبت به تهیه آب شرب اقدام می شود.
واحد آب شیرین کن اسمز معکوس متشکل از دو بخش پیش تصفیه و نمکزدائی است. آب نخست از مجموعه ای از سیستم های پیش تصفیه عبور می کند که شامل فیلتر شنی، فیلتر ذغالی و فیلتر کارتریج به منظور حذف نهایی ذرات معلق است. سپس جریان آب از پمپ فشار عبور کرده و به واحد نمکزذائی وارد می گردد.
این واحد شامل یک سیستم دو مرحله ای اسمز معکوس است وشامل چهار محفظه تحت فشار که هرکدام حاوی ۳ المان غشای اسمز معکوس هستند و از جریان آب خوراک، آب شیرین تولید می کند.