تصفیه‌پذیری فاضلاب تولیدی صنایع دارویی

انعقاد و لخته‌سازی به عنوان پیش‌تصفیه برای فاضلاب تولید ماده اولیه متادون و مزالازین و خنثی‌سازی داروی کپسیتابین بررسی خواهد شد.بررسی در سه بخش انجام خواهد شد:
۱-مشخصه یابی و بررسی تصفیه‌پذیری فاضلاب تولید ماده اولیه داروی متادون با استفاده از روش انعقاد و لخته‎سازی شیمیایی در pH های مختلف در دستگاه جارتست.
۲-مشخصه یابی و بررسی تصفیه شیمیایی فاضلاب تولید داروی مزالازین با استفاده از منعقدساز FeCl۳ در غلظت‌های مختلف و لخته‌ساز آنیونی در غلظت ثابت در دستگاه جارتست.
۳-تصفیه‌پذیری فاضلاب تولیدی از بخش خنثی‌سازی داروی کپسیتابین طبق مراحل زیر: (الف) پیش‌تصفیه شیمیایی با استفاده از منعقدساز و لخته ساز و در ادامه تصفیه بیولوژیکی بیهوازی و (ب) پیش‌تصفیه بیولوژیکی بیهوازی و در ادامه تصفیه شیمیایی.