تشخیص حضور خودرو در محل پارک به کمک پردازش تصویر

با استفاده از طراحی سامانه برای ایجاد پارکینگ هوشمند به وسیله پردازش تصویر توسط رزبری پای میتوان با حذف المان های موجود و کاربردی در این زمینه از جمله سنسور و … و پوشش دادن فضای بیشتر پارکینگ نقش صرفه اقتصادی را ایفا و همچنین درصد خطای کمتر برای تشخیص حضور یا عدم حضور خودرو در پارکینگ را مطرح کرد.