تشخیص الکتروشیمیایی فنل

در پژوهش حاضر لایه نازک نانو ساختار ZnO‎ بر بستر شیشه هادی FTO‎ با بهره گیری از خواص پلیمر قابل حذف پلی وینیل الکل تهیه، و کارایی آن در سنجش فنل با استفاده از تکنیک طیفصسنجی امپدانس الکتروشیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفت. لایه نازک اکسید روی بر بستر FTO‎ با استفاده از تکنیک نسبتا ساده، سریع و مقرون به صرفهصصی پوششصدهی الکتروشیمیایی تهیه گردید. فرآیند لایه نشانی با استفاده از تکنیک های طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و ولتامتری چرخهصای دنبال شد و بررسی ساختار لایه های نازک نانوساختار تهیه شده با استفاده از تکنیکصصهای SEM‎، EDX‎ و FTIR‎ و طیف سنجی UV-Vis‎ انجام گردید. الکترود FTO/ZnO‎ تهیه شده پاسخ های ایمپدیمتری مناسبی را در محدوده ی غلظتی‎12-34‎ میکرومولار فنل در محلول بافر فسفات با pH = 7‎ و در حضور زوج ردوکس فرو/فری سیانید به عنوان واسطه انتقال الکترون، از خود نشان داد. مقدار حد تشخیص برای این حسگر M 9/16‎ و میزان حساسیت M2-240/41 .cm .-1‎ محاسبه گردید؛ مطالعه مزاحمتها برای تشخیص فنل در حضور سایر آلاینده های آلی آب انجام شد.