تسمه سفت کن متحرک تسمه تایم TU5

محصول مورد نظر با استفاده از یه روزترین فرآیندها و ماشین آلات موجود تولید گردیده و تمامی الزامات خودروسازی را پاس می نماید.
این محصول روی موتورپژو (TU5) نصب میگردد.