تسمه سفت کن متحرک تسمه تایم EF7

محصول مورد نظر با استفاده از یه روزترین فرآیندها و ماشین آلات موجود تولید گردیده و تمامی الزامات خودروسازی را پاس می نماید. این محصول روی موتورملی(EF۷) نصب میگردد.