تست پمپ در آرایش سری و موازی همراه با دور متغیر

در این فناوری طراحی و ساخت نمونه پایلوت دستگاه بررسی عملکرد دو پمپ در آرایش های سری و موازی انجام گرفته است. تست دستگاه با عملکرد مناسب آن همراه بوده و کاملا با قوانین تئوری حاکم مطابقت دارد.