تستر دو بانده مبتنی بر DRFM

کاربرد اصلی آن در صنایع نظامی جهت ارزیابی عملکرد رادارها در دست‌یابی به دقت اندازه‌گیری پارامترهای هدف و ارزیابی عملکرد رادار در شرایط جنگ الکترونیک است. علاوه بر این، محصول می‌تواند به عنوان سیستم فریب دهنده و جنگ الکترونیک بر علیه رادارهای دشمن نیز عمل نماید. به عنوان یک محصول آزمایشگاهی، در آزمایشگاههای تحقیقاتی حوزه رادار نیز قابل استفاده است.