تریلر پیام رسان-آشکارساز عملیات اجرایی راه ها

تریلر پیام رسان-آشکارساز عملیات اجرایی راه ها مجهز به هشدار دهنده و ضربه گیر ایمنی تصادفات به منظور حفظ ایمنی رانندگان عبوری و کارگران در محدوده¬های کارگاهی یا جاده¬های در دست تعمیر، طراحی شده است.