ترکیبات مؤثر بر دوام مخلوطهای آسفالتی

با توجه به اهمیت دوام روسازیهای آسفالتی و هزینه‌های سنگین تعمیر آنها، اصلاح ساختار مخلوطهای آسفالتی بعنوان یک رویکرد پیشگیرانه کاربردی، مورد توجه محققین است. در اینجا، برای اولین بار تاثیر دو آمینو آمید فسفردار N‎-بنزوئیل-N’,N‎”- بیس(ترشیوبوتیل) فسفریک تری آمید (BT‎) و N‎-بنزوئیل-N’,N‎”- بیس (پیپریدین) فسفریک تری آمید(BP‎)، بعنوان افزودنی سوسپانسیونی، بر دوام رطوبتی مخلوطهای آسفالتی گرم مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، ابتدا BT‎ و BP‎سنتز و شناسایی شیمیایی شدند. سپس برای انتخاب حلال سوسپانسیون، اثر ضد عریان شدگی چند حلال با قطبیت متفاوت بر آسفالت بررسی و کم اثرترین و ارزانترین آنها، که روغن موتور بود بعنوان مناسبترین محیط مایع انتخاب شد. در مرحله بعد، سوسپانسیونهایی حاوی دوزهای مختلف BT‎ و BP‎ در روغن تهیه و اثر آنها بر دوام رطوبتی مخلوطهای آسفالتی بررسی گردید.