ترنسمیتر فشار

اندازه گیری فشار و تبدیل خروجی فشار به سیگنال20~4 میلی آمپر