ترازوی هوشمند

این ترازو برای توزین محصولات و کالاها با هدف تکرار وزن ثابت ودقیق طراحی شده است انتقال کالا و مواد تا ۸۰ درصد بطور معمول و بیست درصد بقیه بارامی صورت میگیرد و طراحی آن بصورتی انجا م شده که دقت بسیار بالایی دارد