تدوین سند جامع و ملی توسعه مناطق مرزی روستایی

ایران با دارا بودن 16 استان مرزی از 31 استان خود، دارای مرز طولانی 7816 کیلومتری، است. طول مرزهای زمینی ایران برابر با 5440 کیلومتر است که در این مرزهای زمینی با 7 کشور مرز مشترک دارد. . هدف این طرح، طراحی و تدوین سند جامع و ملی توسعه مناطق مرزی روستایی کشور بر اساس ملاحظات منطقه‌ای بوده است. بدین منظور با شناسایی وضعیت فعلی (پتانسیل‌ها و چالش‌ها) روستاهای مرزی در سطح استان‌های مورد مطالعه، و همچنین استخراج اولویت‌های برآمده از اجتماعات مرزی، و بررسی جایگاه فعلی ایشان در بخش سیاست‌گذاری کشور، سند و راهبردهای توسعه مناطق مرزی روستایی استان‌ها بر اساس داده‌های میدانی طراحی و برنامه‌های اجرایی و اقدامات مداخله‌ای تدوین شده است. سندهای طراحی شده برای هشت استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، کردستان، کرمانشاه، خراسان شمالی و خراسان رضوی بوده است.