تدقیق تصاویر برداشت شده توسط پهپاد در بعد ارتفاعی

تدقیق تصویربرداری هوایی با پهپاد در بعد ارتفاعی و در مناطق با توپوگرافی شدید