تداخل سنج ماخ زندر

تداخل سنج ماخ-زندر یک از پرکاربرد ترین تداخل‌سنج ها است که از آن می توان برای تعیین نسبت اختلاف فاز بین دو باریکه هم‌ راستا که از یک منبع نوری همدوس مشتق می شوند استفاده کرد. علاوه بر آن از این تداخل‌سنج در فیزیک پلاسما و انتقال گرما در اندازه‌گیری تغییر فشار، چگالی و دمای گازها استفاده می‌شود. این تداخل سنج به صورت کیت آزمایشگاهی آماده شده است و دارای پایداری خوبی برای انواع کاربرد هاست. از این تداخل سنج در آزمایش های مختلف آموزشی و همچنین پژوهشی با عناوین زیر میتوان استفاده نمود:
) مشاهده اثر ناهمگنی دمایی هوا اطراف سیم حامل جریان 2) تداخل دو موج تخت و بدست آوردن زاویه دو موج 3) اندازه‌گیری ضریب شکست تیغه شیشه‌ای ۴) اندازه‌گیری زاویه راس گوه شیشه‌ای ۵) مطالعه اثر قطبش بر تداخل