تخمیرات شکمبه

جهت یافتن جایگزین طبیعی برای افزودنی خوراکی آنتی¬بیوتیکی، کارایی دو سطح از عصاره گیاه Scrophularia Striata (مقدار پایین و بالای عصاره که به ترتیب 40 و 80 mg/g DM بود) با موننسین و یک گروه شاهد بر تغییر تخمیر شکمبه¬ای، تولید متان، میکروبیوم شکمبه، ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی و فعالیت آنتی¬اکسیدانی در شرایط آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفت. میکروب¬ها با استفاده از qPCR و توالی یابی 16S rRNA مورد بررسی قرار گرفتند. داده¬ها نشان داد که افزودن عصاره تولید کل اسیدهای چرب فرار را در مقایسه با موننسین و گروه شاهد افزایش داد (04/0P=). افزودن عصاره غلظت استات را تغییر نداد اما تولید پروپیونات را در دز بالا افزایش معنی¬دار داد (01/0P