تحریک کننده الکتریکی شنوایی

دستگاه تحریک کننده الکتریکی شنوایی قادر به تولید جریان الکتریکی با شکل موج‌های سینوسی، مربعی، مثلثی و تلفیقی از این شکل موج‌ها در بازه فرکانسی ۲۵هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز می‌باشد. از این ‌رو قادر است با در نظر داشتن امپدانس موثر(بین ۴کیلو تا ۱۲کیلو اهم)، جریان مورد نظر را برای تشخیص و تسکین به سیستم‌های بیولوژیک اعمال کند. در گام نخست کاربری دستگاه برای تست تحریک وراپوستی پرده صماخ : TPST(Transtympanic Promontory Stimulation Test)
هم به شکل objective و هم به شکل subjective طراحی گردیده است