تجهیز نمونه برداری گاز متان

با توجه به اهمیت زیست محیطی گاز متان، تجهیز نمونه برداری گاز متان برای جمع آوری متان تولید شده از سطح تالاب ها و دریاچه ها جهت آنالیز آزمایشگاهی و پایش متان تولید شده از سطح دریاچه ها وتالاب ها مورد استفاده قرار می گیرد.