تثبیت زیستی خاک با هدف مهار ریزگردها

مالچ میکروبی Microbial mulch
یک محصول نوین در حیطه‌ی مواد ساختمانی و عمرانی است که می‌تواند به‌صورت طبیعی از میکروارگانیسم‌هایی مانند باکتریها تولید شود. باکتری‌ها با داشتن آنزیم اوره آز و در حضور اوره، طی یک فرآیند که بخشی از آن بیولوژیکی و بخشی شیمیایی است، می‌توانند باعث رسوب کربنات کلسیم شوند. کربنات کلسیم بین منافذ خاک را پر کرده و ضمن کم نمودن تخلخل خاک باعث چسبیدن ذرات خاک به یکدیگر و سخت شدن آن می‌شود. مکانیسم عملکرد این سیستم بدین ترتیب است که آنزیم اوره آز در شرایط کمبود نیتروژن، توسط باکتریها سنتز می‌شود و سبب هیدرولیز اوره می گردد که محصولات حاصل از این فرآیند در مجاورت یون های کلسیم منجر به ایجاد رسوب کلسیم کربنات و پرکردن منافذ خاک می گردند. این فرایند با عنوان رسوب میکروبی کربنات کلسیم یا MICP شناخته می شود. این فناوری برای اولین بار در ایران در پژوهشگاه ژنتیک توسعه داده شده و در مقیاس پایلوت میدانی محدود همراه با کشت نهال به کار گرفته شده است.