تب سنج غیر تماسی پزشکی

تعیین دمای بدن بصورت غیر تماسی – مخصوص بیماری های واگیر دار مانند کرونا