تبدیل نیتروژن هوا به آمونیاک و کود سولفات آمونیوم

بررسی قابلیت فتوکاتالیستی برخی نانوکامپوزیت ها مشتمل بر نیمه هادی های اکسید فلزی واسطه اصلاح شده، خانواده پلی اکسومتال ها، و یا شبکه های فلزی آلی در واکنش فتوشیمیایی تبدیل گاز نیتروژن به آمونیاک و یون نیترات(Nitrogen photofixation) با استفاده از نور طبیعی خورشید یا منابع تابشی ارزان قیمت تجاری