تایکوپ هوشمند

این دستگاه برای ساختن چزخدنده های بسیار دقیق و همچنین تقسیم بندی قطعات با دقت
۰,۰۱ درجه کاربرد دارد