تابلو کنترل هوشمند قلاب تاورکرین

ویژگی خاص این تابلو کنترل تاور کرین اینست که به تمامی مشکلات اساسی الکتریکی و بسیاری از مشکلات مکانیکی بطور یکجا پایان می دهد
و در حقیقت دارای امتیازاتی هست از قبیل:
۱-کاهش مصرف انرژی تاورکرین به یک سوم قبل از آن
۲-حذف کامل مدارفرمان
۳-کاهش جریان راه اندازی
۴-کاهش چشمگیر درصد خرابی
۵-کاهش حساسیت به نوسانات ولتاژ
۶-کاهش هزینه تعمیرات تاور کرین
۷-افزایش طول عمر موتورها و گیربکسها
۸-کاهش قدرت دیزل ژنراتور مورد نیاز دستگاه
۹-رفع بسیار سریع و آسان عیوب
۱۰-حذف یک موتور از سیستم دو موتوره قلاب
۱۱-کاهش چشمگیر هزینه تعمیرات موتورها
۱۲- امکان جایگزینی موتورها با انواع رتور قفسه ای
۱۳- افزایش سطح ایمنی با کنترل سریع و هوشمند
۱۴-امکان حذف کامل گیربکس از سیستم قلاب
۱۵- افزایش سرعت کار پروژه ها
۱۶- عمومی شدن تابلو کنترل