تابلو سوزن دوزی شده( تکنیک جدید)

اثر: تابلو
*تلفیقی از سوزن دوزی و چاپ پارچه( کولاژ)