تابلو آموزشی کنترل کننده های سردخانه

با توجه به پیشرفت روزافزون صنعت و همچنین افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی و ایجاد مجتمع¬های مسکونی وساختمانهای مرتفع و واحد های صنعتی عظیم از یک سو و مسئله تامین هوای مطبوع و مناسب چه در جهت آسایش انسان در مجتمع های مسکونی و چه در جهت تولیدات محصول در واحدهای صنعتی و همچنین اهمیت نگهداری، توزیع و حمل مواد غذایی در سردخانه¬ها، همگی باعث پیشرفت سریع صنعت تبرید و تهویه مطبوع شده است. . با توجه به تمام مطالب فوق و لزوم آموزش صحیح کنترل¬ها در این صنعت و آموزش افراد تابلو آموزشی کنترل ها و مدار فرمان سیستم های برودتی در این طرح پیشنهاد گردید تا کمکی هر چند کوچک جهت بهبود هر چه بهتر آموزش در این صنعت باشد.