تابلو آموزشی خانه هوشمند

جهت آموزش نحوه نصب راه اندازی و برنامه ریزی سیستم های خانه هوشمند به همرا آموزش نحوه سیم بندی مورد استفاده قرار میگیرید
قابلیت تبدیل یک خانه هوشمند با سیم به بی سیم در چند لحظه از مزایای اصلی این تابلو آموزشی است که برای آن پیش بینی شده است . در آینده تغییراتی برای ساخت پلان خانه پیش بینی شده که عملکرده ها به راحتی برای فراد غیر فنی نیز قابل درک باشد.
این تابو جهت آموزش در دانشگاهها و مدارس و مراکز آموزش فنی میتواند بسیار مفید باشد.