تابلوی ” هیچ”

فرم نویسی نوع جدیدی از ترکیب خوشنویسی و نقاشیخط می باشد.
این تابلو روی بوم سایز ۵۰*۷۰ با رنگ اکرولیک روی بوم است که برای ترویج هنر و فرهنگ ایرانی با ترکیب فرم و خط با دانش سواد بصری و زیباشناسی اجرا کردم