تابلوی آموزشی کنترل ها و مدارفرمان موتورخانه

صنعت تاسیسات ساختمان بعنوان یکی از مهمترین پایه های اقتصاد، هر روز شاهد پیشرفتهای اساسی در نوآوری، تکنولوژی میباشد.تمامی کنترل کننده ها به گونه ای پیش بینی شده که هنرجو با انواع کنترل ها آشنایی پیدا می کند