تابلوی آموزشی پکیج حرارتی دو مبدل (مونوترمیک)

یکی از دستگاه هایی که امروزه در ساختمان های مختلف جهت گرمایش با هدف کاهش مصرف انرژی و بدون هزینه های زیاد کاربرد دارد، دستگاه پکیج حرارتی دو مبدل (مونوترمیک) است. لذا طراحی تابلو آموزشی پکیج حرارتی دو مبدله، بدین گونه پیش بینی شده است که هنگام آموزش دانشجو بتواند با کمترین آسیب به قطعات با عملکرد تمامی اجزای تشکیل دهنده سیکل گرمایی در پکیج های حرارتی آشنا شود. همچنین امکان آموزش و عیب گذاری و عیب یابی از سطوح ابتدایی تا پیشرفته با استفاده از یک تابلو بصورت یک جا برای هنرجو بوجود می آید