تأثیر نرم افزارهای آموزشی بر یادگیری دانشجویان

نرم افزارهای آموزشی می تواند فرصتی برای رشد دانشجویان باشد و به ایجاد محیط مشارکتی و محاوره ای میان اساتید و دانشجویان و همچنین میان خود دانشجویان کمک کند. و به دانشجویان در جستجوی مسائل و بررسی اهداف آموزشی یاری رساند. بدون شک، این فناوری نوین فرصت های فراوانی برای ارتقای کارایی محیط های یادگیری ایجاد می کند و سبب بالا رفتن بیشتر تعامل آموزشی نسبت به روش های سنتی می گردد. نبود کمک استاد در بیشتر دانشگاه های کشور مسئله ای است که می تواند تا حدی با استفاده از نرم افزارهای آموزشی در دانشگاه ها از میان رود.