تأثیر احساس امنیت بر رفتارهای باروری

هدف اساسی این تحقیق بررسی تأثیر احساس امنیت بر ایده‌آل‌ها و رفتارهای باروری زنان ساکن در شهر تهران است. افراد مختلف با توجه به تجربه‌های عینی و اکتسابی از شرایط و اوضاع پیرامونی، گونه‌های متفاوت از ناامنی نظیر ناامنی روانی، عاطفی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی را درک می‌کنند. بررسی مطالعات مرتبط با باروری پایین نشان می‌دهد که وجود مخاطرات در جامعه و نگرانی‌هایی که افراد از شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی جامعه، بیاطمینانی در بازار کار و همچنین بی‌اطمینانی از وضعیت آینده دارند، می‌تواند تصمیمات و رفتارهای باروری را تحت تأثیر قرار داده و باعث تأخیر در ازدواج و فرزندآوری و یا عدم تحقق ایده‌آل‌های باروری شود. در این تحقیق تلاش می‌شود نقش احساس امنیت در تصمیمات و رفتارهای باروری زنان مورد بررسی قرار گیرد و با شناسایی رابطه احساس ناامنی با رفتارها و ایده‌آل‌های باروری به دلایل باروری پایین پاسخ داده شود. این تحقیق به روش پیمایشی انجام می‌شود و جامعه آماری آن، زنان ۴۹-۱۵ ساله ازدواج‌کرده شهر تهران می‌باشد.