تأثیرات اجتماعی و ‌فرهنگی احداث پارکینگ باقری

هدف این طرح ارزیابی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی احداث پارکینگ طبقاتی در میدان شهید باقری تهران، محلۀ یافت‌آباد جنوبی است. روش‌شناسی مورد استفاده در این مطالعه روش کیفی است. داده‌های این پژوهش از طریق فنون مشاهده و مصاحبه با ۴۷ نفر از کارشناسان، مسئولین، مطلعین کلیدی و ساکنان محلی مصاحبه‌ و بحث گروهی گردآوری شده است. نتایج نشان داد که ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادیِ ساکنان محلۀ یافت‌آباد به‌گونه‌ای است که اگر در واگذاری پارکینگ‌های احداثی شرایط اقتصادی و اجتماعی آن‌ها مورد توجه قرار نگیرد نه تنها تحقق هدف‌های این پروژه را با مشکل مواجه می‌کند که می‌تواند پیامدهای منفی زیادی را نیز به‌دنبال داشته باشد