بیو راکتور جذبی غشایی

به منظور تصفیه شیرابه حاصل از محل دفع زباله، تصفیه فاضلاب ناشی از صنایع داروسازی و بیمارستان ها، محصولات تخمیری برای استفاده در صنایع داروسازی و تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار میگیرد.