بیوسورفکتانت رامنولیپیدی

با این وجود تولید اقتصادی بیوسورفکتانت ها در حجم انبوه برای کاربردهای صنعتی، با چالش های اقتصادی و فرآیندی مواجه است. از آنجا که ترکیبات محیط کشت، بالغ بر ۱۰ تا ۳۰ درصد از هزینه کل فرآیند تولید بیوسوفکتانت را تشکیل می دهند، استفاده از مواد اولیه ارزان قیمت یا پسماند صنایع مناسب، برای ساخت محیط کشت، از پیشنهادات قابل اهمیت می باشد.
محصول حاضر، بیوسورفکتانتی است که توسط سویه ی بومی سودوموناس آئروژینوزا MR۰۱ با استفاده از پسماندهای حاصل از فرآوری روغن سویا حاصل شده است. فعالیت امولسیون کنندگی آن بیش از ۶۰درصد است و امولسیون آن در برابر کروزن دارای پایداری بالا به مدتی بیش از ۳ ماه می باشد. همچنین این سورفکتانت قادر است با غلظت بحرانی میسل بین ۴۷ppmتا ppm ۸۷، کشش سطحی آب را از mN/m ۷۲به کمتر از mN/m ۲۹ کاهش دهد.