بویه اقیانوسی

این علایم در نقاط مختلف طول سواحل و در مسیر های کشتیرانی قرار داده می شوند تا تعیین کننده مسیر ایمن نسبت به خشکی و خطرات ناپیدا باشد