بوم ابداعی با هدف احیای چهل تکه دوزی ایرانی

بوم ابداعی با پارچه های دور ریز در جایگزینی رنگ با اهداف زیست محیطی و احیای هنرهای اصیل در بستری مدرن و خلاقانه