بورد آزمایشگاهی قابل حمل AVR و ARM

بورد‎ ‎آزمایشگاهی‎ ‎مربوطه،‎ ‎نسخه‎ ‎پنجم‎ ‎این‎ ‎دستگاه‎ ‎می‎ ‎باشد‎ ‎که‎ ‎ساخته‎ ‎شده‎ ‎است. در‎ ‎طراحی‎ ‎این‎ ‎بورد‎ ‎و‎ ‎دستورکار‎ ‎آن،‎ ‎از‎ ‎تجربه‎ ‎افراد‎ ‎صاحب‎ ‎نظر‎ ‎استفاده‎ ‎گردیده‎ ‎است و‎ ‎آزمایشات‎ ‎به‎ ‎گونه‎ ‎ای‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎فراگیر‎ ‎می‎ ‎تواند‎ ‎یک‎ ‎سری‎ ‎از‎ ‎آزمایشات‎ ‎ضروری‎ ‎جهت‎ ‎وارد‎ ‎شدن‎ ‎به‎ ‎یک‎ ‎محیط‎ ‎صنعتی‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎آن‎ ‎تجربه‎ ‎نماید. نسخه های پیشین این‎ ‎مجموعه‎ ‎آزمایشگاهی‎ ‎صرفاً‎ ‎برای‎ ‎میکروکنترلر‎ AVR ‎درنظر‎ ‎گرفته‎ ‎شده‎ ‎بود؛‎ ‎اما‎ ‎چون‎ ‎در‎ ‎برخی‎ ‎از‎ ‎دانشگاه‎ ‎ها،‎ ‎میکروکنترلر‎ ‎پایه،‎ ‎سری‎۸۰۵۱ ‎،‎ ‎تدریس‎ ‎می‎ ‎شد‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎برخی‎ ‎دیگر،‎ ‎سری‎ PIC ‎بجای‎ AVR ‎مورد‎ ‎آزمایش‎ ‎قرار‎ ‎می‎ ‎گرفت؛‎ ‎تصمیم‎ ‎گرفته‎ ‎شد‎ ‎نسخه‎ ‎سوم‎ ‎قابلیت‎ ‎آزمایش‎ ‎با‎ ‎هر سه‎ ‎نوع‎ ‎میکروکنترلر‎ ‎را‎ ‎داشته‎ ‎باشد.‏‎ ‎اما‎ ‎با‎ ‎فراگیر‎ ‎شدن‎ ‎میکروکنترلر‎ ‎سری‎ AVR ‎و اخیراً ‏ARM،‎ ‎بر‎ ‎آن‎ ‎شدیم‎ ‎که‎ ‎نسخه‎ ‎چهارم‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎قابلیت‎ AVR ‎طراحی نموده ‏و امکان‎ ‎بورد‎ ‎گسترش‎ ‎میکروکنترلر‎ ‎سری‎ ARM ‎را‎ ‎به‎ ‎آن‎ ‎بیافزاییم‎.‎