بوته گل رز استنتینگ (پیوندی)هلندی

بوته پیوندی برای کشت در گلخانه های رز شاخه بریده کشور