بهینه سازی پمپهای سانتریفوژ

در این فن آوری با طراحی و بهینه سازی رینگهای سایشی و کاهش لقی، عملکرد مکانیکی و هیدرولیکی پمپ بهبود می یابد و ضمن افزایش ۲ تا ۷ درصدی راندمان، مقاومت پمپ در برابر کاویتاسیون و همچنین خشک کار کردن افزایش خواهد یافت. همچنین در این فناوری پوشش داخلی کیسینگ پمپ و چشمی پروانه نیز بهینه سازی میگردد.