بهینه سازی شبکه های فاضلاب

با بزرگ شدن شهرها و افزایش جمعیت آنها از یک سو و گسترش صنایع و کارخانه ها از سوی دیگر، مسئله آلودگی محیط زیست روز به روز اهمیت بیشتری می یابد. وجود فاضلاب ها یکی از عوامل آلودگی محیط زیست است و لذا باید از محیط زیست جمع آوری شوند. از آنجا که هزینه اجرای شبکه های فاضلاب بویژه برای شهرهای بزرگ بسیار زیاد است، هر گونه بهینه سازی در فرآیند طراحی موجب کاهش هزینه ها و صرفه جویی سرمایه خواهد شد.