بهینه سازی رشد گیاه گل محمدی درفرآیند کشت بافت

تولید گل محمدی از طریق کشت بافت توسط شرکت سروین دارو ناژو انجام گرفت که پس از انتقال به گلخانه امکان فروش به کشاورزان را دارد.