بهینه سازی ایستگاههای پمپاژ آب

در بعضی از شهرهای استان گیلان احداث ایستگاه پمپاژ بصورت متعارف (دارای ابنیه و تأسیسات معمولی مرتبط با پمپهای سانتریفوژ ) با هزینه های ساخت اولیه، بهره برداری و نگهداری نسبتاً زیادی همراه می باشد. برای برون رفت از این هزینه ها و بهره برداری راحت تر، مخازنی به شکل پوسته (مشابه شرایط یک چاه ) جهت جایگزینی پمپ¬های شناور بجای پمپ¬های سانتریفوژ طراحی و اجرا گردیده است که با این کار تأثیرات بسیار مثبتی در ساخت و بهره برداری حادث گردیده است.