بهسازی لرزه‌ای یک پل بزرگراهی

پل‌ها به عنوان سازه‌های کلیدی در شبکه¬های ترابری شناخته می‌شوند و عملکرد آن‌ها در برابر زلزله تأثیر مستقیم بر عملکرد سامانه¬های ترابری درونشهری و برون‌شهری، اعم از جاده¬ای و ریلی، دارد.