بهبود باروری در گاوهای شیری

هدف از اجرای این پروژه بررسی عوامل کاهش باروری و افزایش سقط جنین در گاوهای شیری و راه¬های بهبود آن بود که برای این منظور چهار فاز طراحی شد. در فازهای اول و دوم پروژه از روش تهیه پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات و رکوردهای مربوط به گاوداری اشراق واقع در ورامین استفاده شد. بطوری که عملکرد تولیدی، تولید مثلی و مدیریتی مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات مربوط به ناباروری و سقط جنین در گاوداری مورد مطالعه شناسایی و راه¬های بهبود آن پیشنهاد شد. در فاز سوم پروژه مجموعه¬ای از گیاهان دارویی که اثرات مستقیم روی باروری داشته و یا می¬توانند روی باروری موثر باشند مورد مطالعه قرار گرفتند. سپس اثر غلظت¬های مختلف از عصاره¬های آبی گیاهان دارویی انتخاب شده روی بلوغ تخمک¬های گاو با استفاده از فناوری لقاح آزمایشگاهی (IVF) مورد بررسی قرار گرفت و صفات تشکیل زیگوت، مرولا و بلاستوسیست ارزیابی شدند.