بندلیگاتور واریس مری

بندلیگاتور از ملزومات مصرفی اندوسکوپی است که برای درمان واریس مری در عمل جراحی بندلیگاسیون استفاده می شود. این کالای استراتژیک تاکنون تولید کننده داخلی نداشته و بومی سازی و ساخت نمونه دستگاه به همراه ارتقای مدل آن و ارائه مدل جدید بندلیگاتور در شرکت پلیمر مانا طب انجام شده است.