بستنی ساز با بازوی الکترومکانیکی

بستنی ساز با بازوی الکترومکانیکی،ماشینی می باشد که به ازای پرداخت مبلغ مورد نظر خدماتی ارائه میدهد.این سیستم به این گونه کار می کند که توسط صفحه نمایش یا هدایتگر خارجی بازوی الکترو مکانیکی که داخل کابین قراردارد را به حرکت درآورد و ظرف بستنی را به زیر نازلهایی که بستنی مورد نظر آنجا قرار دارد هدایت می کند و بعد از پرشدن ظرف مورد نظر را به سمت خروجی دستگاه هدایت مینماید.این ماشین هوشمند جایگزین دستگاه های تک نازله سنتی می باشد که فقط یک بستنی با یک طعم و بصورت دستی را دارا می باشند.