بستر ارتباطات بین فردی بیماران

بستری برای ایجاد ارتباطات بین فردی بیماران با هدف توسعه وضعیت سلامت آنها