: بروز رسانی وساخت فتوالاستیسته دیجیتال

.ابتدا بعد از بروز رسانی دستگاه فتوالاستیسته قدیمی می توان تمامی دستگاهای موجود کشور را با مبلغی ناچیز بروز رسانی کرد ودر این زمینه مطالب علمی وسیعی در زمینه تحلیل تنش تجربی در اختیارشان گذاشت .ساخت دستگاه جدید را می توان برای اکثر کارخانها از جمله صنایع دفاعی آزمایشگاهی ،مقاومت مصالح کل کشور قرار داد