برم مایع / Br2

• ماده اولیه صنایع داروسازی
• تولید مواد اولیه دارویی مانند برمواتان