بررسی عددی عملکرد پایه اصطکاکی دو یا چند لایه

وجود لایه¬های لغزان در زیر برخی از ساختمانهای تاریخی نشان می¬دهد که این لایه¬ها در سالم ماندن و کاهش شتاب وارد به آنها در زلزله¬های گذشته مؤثر بوده¬اند. مطالعات انجام شده بر روی پی لغزان با این فرض انجام شده که پی مزبور تنها یک لایه لغزان دارد و از اثر مؤلفه قائم نیز در بیشتر این تحقیقات صرف¬نظر و یا به صورت بسیار مختصر بررسی شده است. بدیهی است در صورت حذف اثر مؤلفه قائم زلزله، رفتار پی دارای یک و چند لایه لغزان کاملاً مشابه یکدیگر خواهد شد.
این تحقیق به منظور بررسی اثر مؤلفه قائم زلزله بر پی لغزان یک و چند لایه انجام و برای تمرکز بیشتر روی اثر آنها و به دلیل پیچیدگی روابط دینامیکی حاکم بر رفتار لایه¬های مختلف، فرض شده که روی پی¬های مورد بررسی تنها یک بلوک صلب (نمونه ساختمان کوتاه آجری) قرار دارد. ملاک ارزیابی عملکرد پی نیز شتاب وارد بر این بلوک و میزان لغزش آن از روی زمین در نظر گرفته شده است.